Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji (集千家註杜工部詩集); 2

Du, Fu, 712-770 (杜甫, 712-770); Yu ji shan ren (玉几山人)

Yanzhoushanren yi yuan zhi yan (弇州山人藝苑巵言); 2

Wang, Shizhen, 1526-1590 (王世貞, 1526-1590); Zou Dayuan (鄒道元)

Yan shan tang bie ji (弇山堂别集); 2

Wang, Shizhen, 1526-1590 (王世貞, 1526-1590); Wang Yinglong (王應龍)

Xing li da quan shu (性理大全書); 2

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學)

Xin kan Song xue shi quan ji (新刊宋學士全集); 2

Song, Lian, 1310-1381 (宋濂, 1310-1381); Zhang Yuanzhong; Zhang Meng'ang (張孟昂)

Yuan wen lei (元文類); 2

Su Tianjue, 1294-1352 (蘇天爵); Wang Shoucheng (王守誠)

Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji (集千家註杜工部詩集); 4

Du, Fu, 712-770 (杜甫, 712-770); Yu ji shan ren (玉几山人)

Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji (集千家註杜工部詩集); 1

Du, Fu, 712-770 (杜甫, 712-770); Yu ji shan ren (玉几山人)

Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji (集千家註杜工部詩集); 3

Du, Fu, 712-770 (杜甫, 712-770); Yu ji shan ren (玉几山人)

Xin kan Song xue shi quan ji (新刊宋學士全集); 1

Song, Lian, 1310-1381 (宋濂, 1310-1381); Zhang Yuanzhong; Zhang Meng'ang (張孟昂)