Xu hong jian lu Yuan shi lei bian (續弘簡錄元史類編); 2

Shao, Yuanping, um 1676 (邵遠平, um 1676)

Hui xiang shi wu ben cao hui zuan (绘像食物本草会纂); 2

Shen, Lilong, Qing, um 1691 (沈李龍, um 1691)

Hui xiang shi wu ben cao hui zuan (绘像食物本草会纂); 1

Shen, Lilong, Qing, um 1691 (沈李龍, um 1691)

Di 1 qi shu (第一奇書); 2

Xiaoxiaosheng (笑笑生)

Xu hong jian lu Yuan shi lei bian (續弘簡錄元史類編); 1

Shao, Yuanping, um 1676 (邵遠平, um 1676)