Hanxi shu fa tong jie (漢溪書法通解)

Ge Shouzhi, 1720-1786 (戈守智)