Qiu xian xi tie (秋閒戲銕)

Yancheng, Ming 1368-1644? (嚴乘); Luo, Gongquan〈Ming 1368-1644?〉 (羅公權)

Shan hai jing (山海經)

Guo, Pu, 276 324 (郭璞)