Li ji Wenbing (禮記文炳); 2

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 2

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Xiake you ji. 2 (霞客遊記. 2)

Xu, Hongzu (徐宏柤)

Yue ling cui bian. 2 (月令粹編. 2)

Qin, Jiamo, Qing (秦嘉謨)

Dingbian ji lüe (定邊紀畧)

Yi, Xiang, Qing (奕湘)

Xin jian zhai ji lu (心簡齋集錄); 2

Yu, Guanghua (于光華); Chen, Jingzhi (陳敬直)

Titel

Autor / Person

Verlag