Bei shi (北史); 2

Li, Yanshou, 7th cent (李延壽, 7th cent); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Nan shi (南史); 2

Li, Yanshou, 7th cent (李延壽); Mao, Jin, 1599-1659

Song shu (宋書); 1

Shen, Yue, 441-513 (沈約, 441-513); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 14

Mao, Jin (毛晉)

Wei shu (魏書); 3

Wei, Shou, 506-572 (魏收撰); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Jin shu (晉書); 1

Fang, Xuanling, 578-648 (房玄齡); Mao, Jin, 1598-1659 (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 15

Mao, Jin (毛晉)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 8

Mao, Jin (毛晉)

San guo zhi (三國志)

Chen, Shou, 233-297 (陳壽); Pei, Songzhi, 372-451 (裴松之); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Xiu ke yan ju liu shi zhong (繡刻演劇六十種); 2

Mao, Jin (毛晉)

Erscheinungszeitraum

Titel