Zi shi jing hua (子史精華); 7

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Huang di jing shi su wen he bian (黃帝經世素問合編)

Zhang, Yin'an (張隱菴)