Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 7

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 7

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Jiangxi tong zhi (江西通志); 7

Gao, Qizhuo, 1676-1738 (高其倬); Tao, Cheng, js. 1709 (陶成)

Wu li tong kao (五禮通考); 7

Qin Huitian, 1702-1764 (秦蕙田, 1702-1764); Fang, Guancheng, 1698-1768 (方觀承)

Miao fa lian hua jing (妙法蓮華經)

Kumārajīva um 412

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 7

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 7

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

Yu zhi da yun lun qing yu jing (御製大雲輪請雨經)

Jin, Jian, Qing (金簡)

Zhou li zhu shu (周禮注疏); 1

Jia, Gongyan, 7th cent (賈公彦, 7th cent); Lu, Deming (陸德明)

Title

Publisher