Taiping yu lan (太平御覽); 7


Liu Wenhui gong quan ji (柳文惠公全集)

Liu, Zongyuan, 773-819 (柳宗元, 773-819)