Quan Tang shi (全唐詩); 9


Pei wen yun fu (佩文韻府); 9

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Jin shu ji yao xu ji (金書集要續集)

Chen, Mingdian (陳明典)

Qin ding Shi jing zhuan shuo hui zuan (欽定詩經傳說彙纂); 2

Wang, Hongxu, 1645-1723 (王鴻緖)

Sanhe xian zhi (三河縣志)

Chen, Chang, jr 1705 (陳昶)

Han Wen gong wen chao (韓文公文抄)

Han, Yu, 768-824 (韓愈, 768-824); Mao Kun (茅坤)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 8

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

He fang yi lan (河防一覧); 2

Pan, Jixun, 1521-1595 (潘季馴, 1521-1595); Wang, Yuanming, js 1589 (王元命校訂)

Fang Zhengxue xian sheng xun zhi zhai ji (方正學先生遜志齋集)

Fang, Xiaoru, 1357-1402 (方孝孺, 1357-1402); Zhang Shaoqian (張紹謙;); Lu Yan, um 1698 (盧演)

Place of publication

Publisher