Tie qin tong jian lou cang shu mu lu (鐵琴銅劍樓藏書目錄); 1

Qu, Yong, d. 1846 (瞿鏞, d. 1846)

Bai hai (稗海); 1

Shang, Jun, Ming (商璿)

Yu zuan Zhou yi zhe zhong (御纂周易折中); 1

Li, Guangdi, 1642-1718 (李光地, 1642-1718)

Han Wei cong shu (漢魏叢書); 1

Wang, Mo, js1778 (王謨); He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮)

Qian que ju lei shu (潛確居類書); 1

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Liu shu fen lei (六書分類); 1

Fu, Shiyao, 17./18. Jh. (傅世垚); Zhou, Tianjian (周天健)

Di 1 qi shu (第一奇書); 1

Xiaoxiaosheng (笑笑生)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 1

Mao, Jin (毛晉)

Tang lei han (唐類函); 1

Yu, Anqi, ca. 1551-ca.1618 (俞安期); Xu, Xianqing, js 1568 (徐顯卿)

Qian Han shu (前漢書); 1

Ban, Gu (班固)

Titel

Autor / Person