Hou Han shu (後漢書); 2

Fan, Ye (范曄); Liu, Zhao; Li, Xian, 651-684 (李 賢)

Qian Han shu (前漢書); 2

Ban, Gu (班固)

Qian Han shu (前漢書); 4

Ban, Gu (班固)

Qian Han shu (前漢書); 3

Ban, Gu (班固)

Hou Han shu (後漢書); 1

Fan, Ye (范曄); Liu, Zhao; Li, Xian, 651-684 (李 賢)

Qian Han shu (前漢書); 1

Ban, Gu (班固)