Han Wei cong shu (漢魏叢書); 2

Wang, Mo, js1778 (王謨); He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮)

Yu hai (玉海); 22

Wang Yinglin, 1223-1296 (王應麟)