Ukiyo e fu. 2 (浮世画譜. 2)

Keisai, Eisen (溪齋英泉)

Iro-shinan (色しなん)

Keisai, Eisen (溪齋英泉)

Shinji andon (神事行燈)

Ōishi Matora; Keisai Eisen; Utagawa Kuniyoshi