Nihon meizan zue (日本名山圖會)

Kawamura, Motoyoshi; Kawamura, Juan (川村壽庵); Tani, Bunchō (谷文晁)