Tama-dasuki (玉襷)

Hirata, Atsutane (平田篤胤)

Ki-shin shin-ron (鬼神新論)

Hirata, Atsutane (平田篤胤)

Koshichō (古史徴)

Hirata, Atsutane (平田篤胤)

Inō bukkai-roku - BSB Cod.jap. 16(1 (稲生物怪錄)

Kashiwa, Seiho (柏正甫); Hirata, Atsutane

Inō bukkai-roku - BSB Cod.jap. 16(2 (稲生物怪錄)

Kashiwa, Seiho (柏正甫); Hirata, Atsutane

Inō bukkai-roku - BSB Cod.jap. 16(3 (稲生物怪錄)

Kashiwa, Seiho (柏正甫); Hirata, Atsutane

Tama-dasuki (祝詞正訓)

Hirata, Atsutane, 1776-1843 (平田篤胤)

Kōten bunʼi (皇典文彙)

Hirata, Atsutane, 1776-1843 (平田篤胤)

Ō-harae futo-norito-kō (大祓太祝詞考)

Hirata, Atsutane, 1776-1843 (平田篤胤)

Jindai keizu (神代系図)

Hirata, Atsutane, 1776-1843 (平田篤胤)